Tietosuojaseloste

Konnektor Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä voimassa olevan henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Torn Oy (3187641-9) Mustionkatu 8, 20750 Turku

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa ja tiedusteluissa:

Tilitoimisto Torn Oy / Bruno Torn Puh.nro: 050 327 0295 Sähköposti: bruno.torn@tilitoimistotorn.fi

Rekisterin kuvaus: Tilitoimisto Torn Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin tallennetaan tietoja,

 • www.tilitoimistotorn.fi/ota-yhteytta -verkkosivuston yhteydenottolomakkeen käyttäjistä, verkkosivuilta saatavan hinnaston lataajista sekä
 • Tilitoimisto Torn Oy:n asiakkaista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietojen käsittelyperusteena on Tilitoimisto Torn Oy:n asiakkaiden osalta sopimussuhde.
 • Yhteydenottolomakkeen ja hinnastolatausten kautta saatuja henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen sekä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat,

 • Asiakassuhteen luonti, ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen,
 • toimeksiantojen hoitaminen, tarjoaminen ja kehittäminen,
 • laskututus ja hallinnointi,
 • asiakkaan informointi sekä sähköiset uutiskirjeet

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • osoite, postinumero ja -toimipaikka
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus

Muut tiedot:

 • yritys/organisaatio
 • y-tunnus

Yhteydenottolomakkeella kerätään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköposti

Hinnaston lataavalta kerätään seuraava tieto:

 • sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen petteri@konnektor.fi

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa, kuten velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolain 2:10 §:n mukaisen määritellyn ajan (10 vuotta). Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vaatia kopio sopimussuhteen nojalla luovuttamistasi henkilötiedoista, ja saada nämä tiedot siirrettynä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin mukaiset asiakastiedot saadaan ainoastaan:

 • suoraan asiakkaalta asiakas- ja sopimussuhteen syntyessä, tai
 • käytettäessä www.tilitoimistotorn.fi -verkkosivuston lomakkeita (hinnasto/ota-yhteytta)
 • käyttäessä www.tilitoimistotorn.fi -verkkosivuston ”tawk.to” chat ominaisuuksia

7. Tietojen luovutukset

Tilitoimisto Torn Oy voi luovuttaa asiakkaiden sopimusperusteisia henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa sen yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Tilitoimisto Tornosoittee Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta. Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle myös perintään ja laskutukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten esittämiin, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuviin vaatimuksiin liittyvissä asioissa.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Käsittelyn kesto

 • Asiakassuhteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sopimussuhde on voimassa, sekä 2 vuotta sen päättymisestä ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
 • Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja henkilötietoja säilytetään 1 vuosi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voidaan osittain myös ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, kuten verkkosivuston ylläpitäjälle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen sijainti ja siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään, rekisteröidyille ilmoitetaan ja rekisterinpitäjä varmistaa, että kohdemaa täyttää tietosuojalainsäädännön kriteerit joko EU-US Privacy Shield -järjestelyn kautta tai muutoin todennetusti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisteröidyllä on oikeus saada milloin tahansa tiedot tietojen käsittelyn sijainnista.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai rekisteröityjen profilointiin.

12. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä yleisesti hyväksyttyjen teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä tahoilla, joiden työtehtävät edellyttävät näihin rekisterin tietoihin pääsyä. Kaikkia rekisterin henkilötietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvoite. Rekisteristä ei tehdä fyysisiä kopioita. Rekisterinpitäjä tiedottaa mahdollisesta tietomurrosta välittömästi kaikille asianosaisille sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

13. Muutokset

Tämä tietosuojaseloste voi muuttua perustuen joko ilmoitukseen rekisteröidyille tai muutokseen lainsäädännössä.